Find us on Facebook   WebLab News RSS-Feed
Part-financed by the European Union
(European Regional Development Fund)
South Baltic WebLab - Header Grafic

South Baltic WebLab

Internship Details

Institution

Name
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Geologii Morza
Category
Country
Poland
Address
ul. Kościerska 5 80-328 Gdańsk

Contact

Contact
dr hab. Szymon Uścinowicz, prof. nadz. PIG-PIB
Website
www.pgi.gov.pl
Phone
+48 58 5543134

Description

Description in English
Marine Geology Branch (OGM) is one of seven regional offices of the Polish Geological Institute - National Research Institute (PIG-PIB), whose main office is located at ul. Rakowiecka 4th. Activities OGM PIG-PIB is related to the geology of the sea and Cenozoic geological surveys, including geology and clastic deposits of raw clay on the ground in northern Poland, and also with the work and research in the field of hydrogeology. Main areas of activity in the field of marine geology include: • Conduct basic research to gauge the Cenozoic geology of the sea areas of the Republic and the Polish Baltic coast, the development of regional monographs and syntheses of geological and geological maps and atlases. • Visualisation of the geological structure of the Baltic Sea bottom (3D models) based on the diagnosis methods and samplers seismo-accoustic sediments. • Research of geodynamic processes conditioned geological structure of the Baltic coast, including studies of the sea shore erosion rate using the method of laser scanning. • Conduct specialized studies and paleo-botanical paleofaunistycznych to develop syntheses of paleogeographic, paleoclimatic and stratigraphic area of the southern Baltic Sea and its coast. • Conducting research palaeoclimatic, analyzing the effects of climate change in the Baltic Sea on the environment and the coast. • Examination and assessment of marine sediments and geochemical study of sedimentary processes. • Conducting research and development of geological synthesis of raw detrital materials (sand and gravel, heavy minerals such as ilmenite, rutile, zircon, sand supply to beaches), preparing assessments of prospective resources, conducting exploration, reconnaissance and documentation resources. • Perform studies relating to land resources, protection of deposits and the impact of mineral exploitation on the marine environment.
Description in national language
Oddział Geologii Morza (OGM) jest jedną z siedmiu placówek regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB), którego główna siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4. Działalność OGM PIG-PIB jest związana z geologią morza oraz badaniami geologicznymi kenozoiku, w tym geologią złóż surowców okruchowych i ilastych na lądzie w północnej Polsce, a także z pracami i badaniami z dziedziny hydrogeologii. Główne kierunki działalności w dziedzinie geologii morza obejmują: •Prowadzenie badań podstawowych dla rozpoznania budowy geologicznej kenozoiku w obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i w obszarze wybrzeża Bałtyku; opracowywanie regionalnych monografii i syntez geologicznych oraz map i atlasów geologicznych. •Wizualizacja budowy geologicznej dna Bałtyku (modele 3D) na podstawie rozpoznania metodami sejsmoakustycznymi i próbnikami osadów. •Badanie procesów geodynamicznych uwarunkowanych strukturą geologiczną wybrzeża Bałtyku, w tym badania tempa erozji brzegu morskiego z zastosowaniem metody skaningu laserowego. •Prowadzenie specjalistycznych badań paleobotanicznych i paleofaunistycznych dla opracowania syntez paleogeograficznych, paleoklimatycznych i stratygraficznych obszaru południowego Bałtyku i jego wybrzeża. •Prowadzenie badań paleoklimatycznych, analizowanie skutków zmian klimatu w basenie Morza Bałtyckiego na środowisko morza i wybrzeża. •Badanie i ocena stanu geochemicznego osadów morskich oraz badanie procesów sedymentacyjnych. •Prowadzenie badań i opracowywanie syntez geologiczno-surowcowych w zakresie morskich surowców okruchowych (piasków i zwirów, minerałów ciężkich takich jak ilmenit, cyrkon rutyl, piasków do zasilanie plaż), sporządzanie ocen zasobów perspektywicznych, prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i dokumentacyjnych złóż. •Wykonywanie opracowań z zakresu zagospodarowania złóż, ochrony złóż oraz oddziaływania eksploatacji kopalin na środowisko morskie.
Employees
35

Internships

Offer for internships
There are internships and conduct lessons in the MGB PGI-NRI, in the field or at school
Offer for internships (in nat. language)
Istnieje możliwość odbycia praktyk oraz przeprowadzenia lekcji w siedzibie OGM PIG-PIB, w terenie lub w szkole
Language(s)

Go back